Försäljnings- och leveransvillkor - Grogreen

Försäljnings- och leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor för E. Marker A/S

 

1.        Tillämpning och giltighet

Varje leverans sker på grundval av följande försäljnings- och leveransvillkor, med mindre annat skriftligen avtalats mellan E. Marker A/S och köparen. Varje avvikelse härifrån som införts i köparens order eller liknande betraktas som ogiltig om ingen annan skriftlig bekräftelse föreligger från E. Marker A/S sida.

2.        Offert och orderbekräftelse

E. Marker A/S offert gäller i 30 dagar efter offertdatum, med mindre en kortare period är angiven.

Information i broschyrmaterial samt produktinformation är endast bindande i den mån avtalet uttryckligen hänvisar härtill.

En order är inte bindande för E. Marker A/S innan en orderbekräftelse från E. Marker A/S föreligger hos köparen. Om köparen har invändningar mot orderbekräftelsens innehåll ska dessa invändningar föreligga skriftligen och vara E. Marker A/S tillhanda senast 1 vecka efter datumet för orderbekräftelsen.

3.        Priser och betalningsvillkor

Priserna i prislistan för E. Marker A/S är angivna i svenska kronor, vartill kommer moms, avgifter och frakt.

Fraktkostnad beräknas enligt gällande fraktprislista.

Fraktpriset debiteras för ADR-leverans (850 kr), hantering (115 kr) och ”plocka upp själv” från lager (115 kr).

Paller: EUR: 85 SEK – 1/2: 50 SEK – 1/4: 50 SEK.

Förbehåll görs för att priser och avgifter i E. Marker A/S prislista kan öka, och priserna kan ändras utan förvarning.

Vid försäljning av gödselprodukter/ogräsmedel tillkommer kväveskatt/”giftskatt”.

Offerten är villkorad av orderbekräftelse från E. Marker A/S och kreditgodkännande för köparen. Pallar byts inte. Pris för europallar tillkommer vid leverans av bigbags.

Betalningsvillkor är netto kontant efter mottagande av faktura, med mindre annat särskilt avtalats i orderbekräftelsen.

Betalar köparen inte i tid, och om förseningen inte beror på förhållanden hos E. Marker A/S, har E. Marker A/S rätt att ta ut dröjsmålsränta från förfallodagen med en räntesats motsvarande 2 % per påbörjad månad och att kräva betalning för alla fakturerade och levererade varor, oavsett tidigare avtalade kreditvillkor.

4.        Leverans

 Leveranstiden fastställs individuellt, antingen i offerten eller i orderbekräftelsen från E. Marker A/S.

Om inte annat skriftligen meddelats av E. Marker A/S sker leveransen från Padborg (företagets affärsadress).

Gräsfrö levereras dock från Hunsballes lager, 7500 Holstebro.

5.        Försening

Om E. Marker A/S inte levererar i avtalad tid kan köparen skriftligen kräva att leverans sker, och fastställa en slutlig, rimlig frist för denna. Om leverans inte sker inom denna tidsfrist, har köparen rätt att häva köpet och att kräva ersättning för dokumenterad, direkt förlust. Utöver detta kan köparen inte resa krav mot E. Marker A/S som följd av förseningen.

6.        Undersökningsplikt och reklamationer

Köparen är skyldig att omedelbart vid mottagande av leveransen genomföra en noggrann undersökning av leveransen. Reklamationer med anledning av eventuella felexpedieringar och mängddifferenser ska vara E. Marker A/S tillhanda innan leveransen tas i bruk, och senast dagen efter leverans.

Vid saknat kolli eller skada/fraktskada på det levererade, ska detta anges av köparen på fraktbrevet omedelbart vid leverans.

Reklamationer rörande förhållanden som kan ses på varan (artförväxling, eller annat innehåll än vad som är angivet på emballaget) ska meddelas E. Marker A/S omedelbart efter att det förhållande som ger anledning till reklamationen har konstaterats eller borde ha konstaterats.

Varor kan endast returneras efter föregående avtal och senast en vecka efter mottagandet. Returvarorna ska ligga i obrutna originalemballage, och returfrakten sker för köparens räkning.

7.        Ansvarsbegränsning – produktansvar

Den sammanlagda ersättning eller det proportionerliga avdrag som kan avkrävas E. Marker A/S p.g.a. felets skadeverkan på leveransen kan inte överstiga det totala pris köparen betalat för varan.

E. Marker A/S ansvarar inte för indirekt förlust, följdskador, driftsförlust och förlust av förtjänst, oavsett om detta beror på ringa eller grov oaktsamhet. Om E. Marker A/S åläggs ansvar gentemot tredje man är köparen skyldig att hålla E. Marker A/S skadeslöst i den mån ansvaret sträcker sig längre än ovan fastställda gränser. Köparen är skyldig att låta sig stämmas vid den domstol som behandlar ersättningskrav mot E. Marker A/S med anledning av skada som påstås ha förvållats genom ett fel i en av leveranserna från E. Marker A/S.

E. Marker A/S har produktansvar vad gäller leveransens skadeverkan på personer och förlust av försörjare i enlighet med den vid varje tid gällande och ofrånkomliga lagstiftningen härom. Härutöver påtar sig E. Marker A/S inget produktansvar.

8.        Ansvarsfrihet – force majeure

 Följande omständigheter medför ansvarsfrihet när de inträffar efter avtalets ingående och förhindrar dess uppfyllande:

Arbetskonflikter, strejker, lockout och varje annan omständighet som parterna inte har varit herrar över, såsom brand, krig, oförutsedda militärinkallelser i liknande omfattning, sabotagehandlingar, beslagtagning, valutarestriktioner, uppror och oroligheter, brist på transportmedel, allmän varubrist, restriktioner på drivmedel, epidemier och brister hos leveranser från underleverantörer eller försening hos sådana leveranser som beror på någon av de i denna punkt nämnda omständigheterna.

Den part som önskar åberopa någon av de nämnda omständigheterna ska utan oskälig fördröjning skriftligen underrätta den andra parten om händelsens inträffande och upphörande.

Båda parterna har rätt att genom skriftligt meddelande till den andra häva avtalet när det blir omöjligt att uppfylla det inom rimlig tid på grund av någon av de i denna punkt nämnda omständigheterna.

9.        Ägarförbehåll

E. Marker A/S behåller äganderätten till det sålda fram till dess att hela köpesumman är betald med tillägg av räntor och kostnader samt eventuella utgifter rörande det sålda som E. Marker A/S stått för å köparens vägnar.

Fram till dess att äganderätten har övergått till köparen ska produkten vara försäkrad av köparen och förvaras på ett särskilt ställe. Köparen förpliktar sig att inte utan E. Marker A/S samtycke flytta, pantsätta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt disponera över det sålda fram till dess att äganderätten har övergått till köparen. Köparen får inte heller göra ändringar på det levererade.

10.     Partiell ogiltighet

Om en eller flera av bestämmelserna i dessa leveransvillkor förklaras ogiltiga, olagliga eller ogenomförbara ska ingen av de övriga bestämmelsernas giltighet, laglighet eller genomförbarhet påverkas eller förringas härav.

11.     Behörig domstol

Eventuella tvister mellan parterna avgörs enligt dansk lag av domstolen på den ort där E. Marker A/S har sitt säte.

I Sverige marknadsförs och säljs alla våra produkter till golfbanor, idrottsanläggningar, kommuner, park och trädgårdsanläggningar, detaljhandel samt övrige kunder via Ecoturf AB.

Ecoturf AB ägs till 100% av E. Marker A/S i Danmark.

Återförsäljare